• Slide 01

Režimu vstupu do priestorov spoločnosti SWS spol. s r.o. od 3.5.2021

04.05.2021

Spoločnosť SWS spol. s r. o. oznamuje všetkým zamestnancom, dodávateľským organizáciám a ich pracovníkom, že podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhlášky č.200/2021 ÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa v období od 3. mája 2021 do 28. mája 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do II. stupňa varovania zakazuje vstup zamestnancom, dodávateľským organizáciám a ich pracovníkom na pracoviská a do priestorov spoločnosti v čase od 21.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 4.

Uvedené sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.

Zákaz podľa § 2 ods. 2 sa nevzťahuje na:

 1. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 2. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 3. osobu zaočkovanú:
  1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 4. dieťa do desiatich rokov veku,
 5. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 6. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 7. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 8. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 9. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 10. osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 2 je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 4; do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

Predloženie dokladu možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 5 písm. a), b), e) až j) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke podľa obdobnej prílohy vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 5 písm. e) až i) písomným čestným vyhlásením tejto osoby o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa § 2 ods. 2, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 ods. 5, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vo Vojanoch, dňa 3.5.2021

HSE Informačný list

© 2018 - SWS spol. s r.o.
Všetky práva vyhradené - All rights reserved

návrat hore